Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
İhsaniye Mah. Ilknur Sok. No:1/B Daire:11 Nilüfer/BURSA
Pazartesi - Cuma 08:00-18:00 +90 544 929 36 51

Yasal

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU (PDF Formatı)

 

Kişisel verilerin korunması, Op. Dr. Murat CERAN Muayenehanesi için (“Muayenehane”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir.

Muayenehane olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere; özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması ile etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Muayenehanemiz, Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Muayenehane’ye başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
 9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Muayenehane’mize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Muayenehane’mize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

 

No. Başvuru Yöntemi Başvurunun    Yapılacağı

Adres

Yapılması Gereken
1 Veri                                 sahibinin

Muayenehanemize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur)

İhsaniye Mah. İlknur Sk.

No:1/B

D:11 Nilüfer/BURSA

 

Zarfın   üzerine                “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
2 Noter yoluyla tebligat İhsaniye Mah. İlknur Sk.

No:1/B

D:11 Nilüfer/BURSA

 

Tebligat zarfının üzerine

“Kişisel                     Verilerin

Korunması        Bilgi                Talebi” yazılmalıdır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Muayenehanemizce duyurulacaktır.

 

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Muayenehane’mize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

Veri Sorumlusu: Op. Dr. Murat CERAN

 

Op. Dr. Murat CERAN Nilüfer Vergi Dairesi / 46405041576

Adres: İhsaniye Mah. İlknur Sk. No:1/B D:11 Nilüfer/BURSA

Tel: 0224 999 36 51

Mail: info@muratceran.com

Web Sitesi: www.muratceran.com

 

 

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Ad:
Soyad:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:

(Belirtmeniz halinde  size daha hızlı yanıt  verebileceğiz.)

Adres:
Muayenehanemiz ile olan iş

ilişkiniz (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

Muayenehanemiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

Başvurunuza ilişkin açıklama ve talebiniz ile ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz):
Lütfen başvurunuza verilecek yanıta ilişkin tercihinizi belirtin:  □ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta gönderilmesini istiyorum.

□ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

..…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

 

 

İşbu başvuru formu, Muayenehanemiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Muayenehanemiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Muayenehanemiz ek evrak (nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Muayenehanemiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Bunun yanında yapılan işin mahiyeti uyarınca gerektiği haller haricinde, lütfen kişisel veri içerikli belge/bilgi paylaşmayınız. Gönderilen belgeler içerisinde kişisel veri olması halinde, lütfen söz konusu belgeden ilgili kişisel veriyi siliniz veya anonim hale getirmek suretiyle paylaşınız. İşin mahiyeti uyarınca gerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) :

Adı Soyadı    : Başvuru Tarihi   :

İmza                                                                 :

 


 

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni Op. Dr. Murat CERAN’ın Muayenehanesini (“Muayenehane”) ziyaretiniz sebebiyle mevzuata uygun şekilde kapalı devre kamera sistemi ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Muayenehane tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin dışarı aktarımı ve kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Muayenehane bu aydınlatma metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Muayenehane’nin yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Muayenehane ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verileriniz, çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte; şahsınıza ait ses kaydı almayan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarından ibarettir.

Muayenehane, kişisel verilerinizi temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla; işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliği temini amaçlarıyla mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

Muayenehane içerisinde görünür şekilde bulunan güvenlik kameraları veri merkezi ve arşiv odasına giriş yaptığınız andan itibaren görüntülerinizi kayıt altına almakta ve bu kayıtlar güvenlik amacıyla saklanmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde ve kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. İşyerinde bulunan kamera sayısı, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli ölçüde sınırlıdır.

2.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

3.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI, AKTARIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Muayenehane’nin fiziki ve hukuki güvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya yargı makamları ile infaz mercileriyle paylaşılabilmektedir. Kapalı devre kamera sistemleri ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz 1 (bir) ay süre ile saklanmaktadır.

4.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Muayenehane kişisel verilerinizi korumak için, ilgili gizlilik ve veri güvenliği kanunları ve yönetmelikleri ile tutarlı ve uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

İşbu aydınlatma metni kapsamında dijital ortamda muhafaza edilen kişisel verilerinize yalnızca yetkili Muayenehane personelinin erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerine ise, Muayenehane Bilgi Sistemleri Direktörlüğüne bağlı yetkili kişiler erişebilmektedir. Kişisel

 

 

verileriniz işleme süresi sonunda Muayenehane’ nin Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5.   KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin çeşitli talepleriniz söz konusu olabilir ve bu taleplerin yerine getirilmesi için bize her zaman başvurabilirsiniz. Başvurunuzda asgari olarak aşağıdaki hususların bulunması beklenmektedir:

 • Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız; değilseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya işyeri adresiniz,
 • (Mümkünse) bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon veya faks numaranız,
 • Talep konunuz ve (mümkünse) konuya ilişkin belgeler.

Bu durumda, talebinizi içeren başvurunuzu; elden, postayla veya noter kanalıyla aşağıda belirtilen adrese ıslak imzalı olarak yahut aşağıdaki mail adresine dijital olarak iletebilirsiniz. Talebinizi belirtilen şekilde iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracağız. Muayenehane, size cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Op. Dr. Murat CERAN Nilüfer Vergi Dairesi / 46405041576

Adres: İhsaniye Mah. İlknur Sk. No:1/B D:11 Nilüfer/BURSA

Tel: 0224 999 36 51

Mail: info@muratceran.com